• กิจกรรม BMI what you need to know แล้ว BMI ของคุณเท่าไรค่ะ... กิจกรรม BMI what you need to know แล้ว BMI ของคุณเท่าไรค่ะ...
  • โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ศึกษาดูงานองค์กรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ศึกษาดูงานองค์กรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิถีธรรมชาติสู่สุขภาพที่ดี ด้วย 3 อ. (อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิถีธรรมชาติสู่สุขภาพที่ดี ด้วย 3 อ. (อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย)

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
เอกสารสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
  • สถานการณ์ภาวะสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • แผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพ๕

 

ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด >>


ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทำงาน ความสามารถในการทำงานที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย

รายละเอียด >>


การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น